This is your current location on the website:

Dari / دری

Inclusion Australia بالاترین نهاد ملی برای معیوبیت ذهنی است.  

ما صدای قابل اعتماد و معتبری برای اشخاص دارای معیوبیت ذهنی و خانواده های آنها در سراسر استرالیا هستیم. 

ما که قبلاً بنام شورای ملی معیوبیت  ذهنی (NCID) نامیده می شدیم، از سال 1954 از حقوق اشخاص دارای معیوبیت ذهنی دفاع کرده ایم.  

ما به دولت فدرال و سایر سازمان_ها تخصص و مشاوره ارائه می_کنیم تا تغییرات سیستمی را در استرالیا ایجاد کنند.

در این صفحه شما می توانید تمام منابع دری ما را بیابید. با گذشت زمان، ما منابع بیشتری را به آنها اضافه خواهیم کرد.  اگر کدام سوال دارید، می توانید از طریق [email protected] با ما به تماس شوید.

منابع دری