This is your current location on the website:

خدمات شما، کارت های مکالمه راجع به حقوق تان

منحیث یک بخشی از پروژه خدمات شما، حقوق شما ما برای اشخاصیکه دچار یک معیوبیت می باشند یک مجموعه ی از کارت های مکالمه را ایجاد کرده ایم.

هر دسته ی از کارت‌های مکالمه در مجموع بشمولِ 80 کارت می باشد که به اشخاص کمک می‌کند تاحقوق خود را بیاموزند و راجع به مواردی که در زمان استفاده از خدمات معیوبیت برای شان مهم است، صحبت کنند.

از این کارت ها می توان به صورت تکی، جوره ای، گروپی، یا در ورکشاپها، به میل خود استفاده کرد. اشخاص می می توانند از یک کارت، یک قسم کارت، یا تمام کارتها استفاده کنند.

چهار نوع کارت ها برای استفاده مردم وجود دارند:

کارت های سناریو: – در مورد اشخاص در شرایط مختلف نوشته شده است. این کارت ها برای صحبت کردن و گفتن آنچه مردم فکر می کنند، می باشند.

کارت های حقوق: اینها بیانیه های راجع به حقوق بشر می باشند. راجع به حقوق تان و معنی آن برای خود تان بیاموزید.

کارت های سوال: اینها سوالاتی هستند که مردم در مورد زندگی و خدمات خود و آنچه برای آنها مهم است فکر کنند.

کارت های درست یا غلط: این ها سوالات امتحانی هستند که تنها یک جواب دارند. این ها سوالاتی راجع به کمسیون NDIS، سیستم ها، و پروسه ها می باشند. هر کارت دارای یک کد QR نیز می باشد تا شما را به معلومات مفید وصل کند.

این کارت ها را از اینجا دانلود کنید:

کاپی های کاغذی این کارت با یک قیمت نازل، جهت مصارف چاپ و پستی موجود می باشند. در صورت ضرورت به کاپی های کاغذی به نشانی [email protected] به تماس شوید.