This is your current location on the website:

Vietnamese / Tiếng Việt

Inclusion Australia là cơ quan quốc gia chuyên về khuyết tật trí tuệ.  

Chúng tôi là tiếng nói đáng tin cậy và đích thực của những người khuyết tật trí tuệ cũng như gia đình họ trên khắp nước Úc. 

Trước đây được gọi là Hội đồng Quốc gia về Khuyết tật Trí tuệ (National Council on Intellectual Disability – NCID), chúng tôi đã ủng hộ quyền lợi của người khuyết tật trí tuệ từ năm 1954.  

Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn và lời khuyên cho Chính phủ Liên bang và các tổ chức khác nhằm thúc đẩy sự thay đổi mang tính hệ thống ở Úc.  

Trên trang này bạn sẽ tìm thấy tất cả các nguồn tài liệu tiếng Việt của chúng tôi. Theo thời gian, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều nguồn tài liệu hơn nữa.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Tài liệu Tiếng Việt