Breadcrumb navigation - the following list shows your current location on the website:

5 مرحله از تصمیم گیری حمایت-شده

ما به حیث بخشی از پروژه تصمیم‌گیری واقعی، مجموعه‌ای از پوسترها و اوراق معلوماتی راجع به تصمیم‌گیری حمایت شده را آماده کرده ایم.

ما با اشخاص دارای معیوبیت ذهنی و حامیان آنها از سرتاسر استرالیا راجع به تصمیم گیری صحبت کردیم.

ما 5 مرحله ساده را برای کمک به اشخاص در درک تصمیم گیری حمایت شده و عملی کردن آنها ایجاد کردیم:

ما 5 مرحله ساده را برای کمک به اشخاص در درک تصمیم گیری حمایت شده و عملی کردن آنها ایجاد کردیم:

  1.  تصمیم را بررسی کنید – راجع به تصمیم فکر کنید. چه کاری می خواهید انجام دهید و چرا؟
  2. اشخاص مناسب را شامل کنید – برای تصمیم گیری از اشخاصی که به آنها اعتماد دارید کمک بگیرید.
  3. به انتخاب ها و عواقب آن فکر کنید – متوجه انتخاب های خود بوده و راجع به خطرات آن فکر کنید.
  4. یک تصمیم واقعی بگیرید – پلان خود را به مرحله اجرا درآورده و آن را عملی کنید!
  5. راجع به آنچه اتفاق افتاده است تامل کنید – به تصمیم خود دوباره نظر بیاندازید. به اینکه چطور به انجام رسید واینکه چه چیزی از آن یاد گرفتید، فکر کنید.

ما بعضی از پوسترها و اوراق معلوماتی را آماده کرده ایم تا به شما کمک کنیم این 5 مرحله را به خاطر داشته و از آن استفاده کنید.  آنها را از قسمت ذیل دانلود کرده میتوانید.