Breadcrumb navigation - the following list shows your current location on the website:

تصمیم گیری راجع به پول

تصمیم گیری راجع به پول و افزایش استقلالیت مالی تان یک بخش مهمی از زندگی می باشد.

بخشی از این پروسه دریافت حمایت خوب از فامیل، دوستان یا حامیان تان راجع به نحوه انکشاف مهارت های پولی مطمئن و ایجاد استقلالیت در طول زمان است.

ما یک رهنما نوشته کردیم تا به خانواده ها کمک کنیم که از یک شخص دارای معیوبیت ذهنی حمایت کنند تا او درک خوبی از پول پیدا نموده و خودش تصامیم راجع به پول را اتخاذ کند. این رهنما بر اساس اصول تصمیم گیری حمایت-شده ایجاد شده است.

این رهنما معلومات، ابزار و منابعی را برای فامیل ها و حامیان ارائه می دهد. این رهنما راجع به فرصت ها و خطراتی صحبت می کند که با تصامیم پولی به وجود می آیند.

فامیل ها می توانند از این رهنما برای کمک به اشخاص دارای معیوبیت ذهنی جهت کسب استقلالیت مالی بیشتر و ایمن استفاده کنند.

این رهنما را می توانید از اینجا دانلود کنید: Coming soon.

همچنین می توانید قالب «جمع، منفی، جالب» را به همراه الگوی جدول ماتریس خطر (Risk Matrix) دانلود نموده تا در کنار این رهنما از آن استفاده کنید:

ما همچنین چند اوراق معلوماتی قابل خوانش آسان را راجع به تصمیم گیری در مورد پول آماده کرده ایم.  آنها را از قسمت ذیل دانلود کرده میتوانید.