Breadcrumb navigation - the following list shows your current location on the website:

တၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲ 5 ပတီၢ်

ဒ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပMake Decisions Real projectအသိး, ပမၤကဲထီၣ်ဖိးစထၢၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံးတဘျုးခါလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးတကပၤအတၢ်တလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲအီၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါဘၣ်ဃးတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ခီၣ်ခါပတီၢ်လၢအညီ 5 ခါလၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤကမျၢၢ်လၢကနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤဒီးပာ်လီၤအီၤလၢတၢ်ကသူအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ-

  1. ကွၢ်ဃုတၢ်ဆၢတဲာ် – ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆၢတဲာ်တက့ၢ်. နအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.
  2. ဒုးပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအဘၣ် – မၤန့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢတၢ်ကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢပှၤလၢနနာ်အီၤအအိၣ်တက့ၢ်.
  3. ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဒီးတၢ်အစၢလၢအအိၣ်ထီၣ်တဖၣ် – ကွၢ်ဘၣ်နတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဒီးဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်လီၤပျံၤတမံၤလၢ်လၢ်တက့ၢ်.
  4. မၤကဲထီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အနီၢ်ကီၢ်– ထိၣ်ဂဲၤထီၣ်နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးမၤကဲထီၣ်အီၤတက့ၢ်.
  5. ဆိကမိၣ်ထံဆးက့ၤတၢ်လၢအကဲထီၣ်အသး –ကွၢ်ကဒါက့ၤနတၢ်ဆၢတဲာ်တက့ၢ်.  ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးအလဲၤအသးဒ်လဲၣ်,ဒီးနမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်တက့ၢ်.

ပမၤကဲထီၣ်ဖိးစထၢၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံးတနီၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ဒီးသူ၀ဲဒၣ်ကျိၤကျဲပတီၢ် 5 ခါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  နထုးထီၣ်န့ၢ်အီၤလၢလီကျိၤခိၣ်ဒ်လာ်အသိးသ့လီၤ.