Breadcrumb navigation - the following list shows your current location on the website:

5 bước đưa ra quyết định dưới sự hỗ trợ

Là một phần của dự án Đưa ra Quyết định Thực tế, chúng tôi đã tạo ra một bộ áp phích và tờ thông tin về việc đưa ra quyết định dưới sự hỗ trợ.

Chúng tôi đã trao đổi  với những người khuyết tật về trí tuệ và những người hỗ trợ  họ trên khắp nước Úc về việc đưa ra quyết định.

Chúng tôi soạn thảo 5 bước đơn giản để giúp mọi người hiểu việc đưa ra quyết định dưới sự hỗ trợ và áp dụng vào thực tế:

  1. Tìm hiểu quyết định – nghĩ về quyết định đó. Bạn muốn làm gì và tại sao?
  2. Thu hút đúng người – được hỗ trợ từ những người mà bạn tin tưởng để đưa ra quyết định.
  3. Nghĩ về các lựa chọn và hậu quả – xem xét các lựa chọn của bạn và nghĩ về mọi rủi ro.
  4. Đưa ra quyết định thực tế – thực hiện kế hoạch của bạn và biến nó thành hiện thực!
  5. Suy ngẫm về những gì đã xảy ra – nhìn lại quyết định của bạn. Nghĩ về việc nó đã diễn ra như thế nào và bạn đã học được gì từ nó.

Chúng tôi đã tạo ra một số áp phích và tờ thông tin để giúp bạn ghi nhớ và sử dụng 5 bước này. Bạn có thể tải xuống ở bên dưới.